C E N T R E   D ’ E D U C A C I Ó   I N F A N T I L   I   P R I M À R I A   V A L L D E M U R   -   Z E R   C O N C A   D E   B A R B E R À

a r q u i t e c t u r a 

Es proposa una organització espacial interior i exterior, amb un llenguatge que ajudi a llegir l’edifici tan sols observant la implantació i la volumetria.

 

Es treballa el solar i l'accés en tres nivells: el del vial, el de l'edifici i el dels patis.

 

L'esquena dels cossos de les aules dóna als patis mitjançant una sèrie de porxos que actuen com a protectors de la incidència solar. El porxo del cos dels espais comuns emmarca el pati de primària i dóna accés a l'espai de major superfície del CEIP: l'espai polivalent.

 

Les aules infantils tenen un paquet de lavabos propis separats de l'aula amb una porta corredissa que permet la relació visual aula-bany i una altra porta que permet l'ús directe dels banys des de les aules exteriors annexes i del pati. La sortida directa de les aules infantils al pati es resol a través d'una fulla corredissa.

 

Se situa un eix circulatori que va d'extrem est a l'oest del solar i que articula totes les peces docents i no docents. Una porta al mig d'aquest eix permet la segregació del paquet biblioteca-aula informàtica-aula plàstica-banys, que mitjançant un accés complementari des del carrer facilita l'ús independent per a cursos o activitats extraescolars en franges horàries divergents a les docents.

 

La funció de ròtula la realitza la peça de secretària amb el seu armari de seguretat, ja que té un accés lligat a l'eix d'aules i un altre al pati de primària.

lloc : Barberà de la Conca

any : 2007

autor del projecte : Guillem Carrera

col·laboradors : Eva Crespo, Andreu Ibañez, Edgar Argemí, Meritxell Anglès, Xavier Foraste 

fotografia : Guillem Carrera