E D I F I C I   S A N T A   F E

r e h a b i l i t a c i ó

Santa Fe és un edifici d’apartaments dels anys 60 del segle XX que presenta una arquitectura d’un marcat caràcter racionalista, filla dels temps en que es va projectar i construir.

 

Més de quaranta anys sense manteniment feren necessari encarar una actuació de rehabilitació de les façanes i de la coberta de l’edifici.

 

Es planteja una actuació en l’edifici que vagi més enllà de la reparació constructiva i estructural estrictament parlant. A nivell compositiu es substitueixen les baranes per unes de disseny específic i també els porticons originals; s’aplaca la part més baixa de la façana amb un revestiment de peces de pedra Sant Vicenç, i es decideix unificar en color blanc els acabats superficials.

Es projecta dotar a l’edifici d’una imatge global i d’un llenguatge més adaptat als corrents arquitectònics actuals, combinant la utilització dels nous materials amb els existents i reforçant el caràcter racionalista original.

lloc : Cambrils

any : 2006/2011

autor del projecte : Guillem Carrera, Miquel Orellana 

col·laboradors : Ruben Heras 

contractista : Constècnia

fotografia : Guillem Carrera