O F I C I N A   A G R Í C O L A   I   S E C C I Ó   D E   C R È D I T   D E   L A   C O O P E R A T I V A   A G R Í C O L A   D E   L A   C A N O N J A 

i n t e r i o r s

Situada entre els carrers Raval i Marina, l’edifici que allotja la Secció de Crèdit de la Cooperativa Agrícola de La Canonja era una construcció dels anys seixanta del segle XX.

 

Es proposa assolir una imatge d'edifici representativa, que faci que l’usuari -generalment agricultor i cooperativista- s’identifiqui amb els espais projectats en l’edifici. Sense perdre de vista la posició urbana i social que ocupa dins el teixit urbà del poble del que en forma part.

 

A les façanes, principal i secundària, es proposa un treball d’actualització del llenguatge arquitectònic. La façana posterior s’obre completament a l’exterior per captar la iluminació natural que prové del carrer i permetre, quan sigui necessari, una ventil·lació natural creuada i un trànsit de persones que pugui travessar la planta de forma lliure. El resultat de l’actuació allibera la planta baixa dels elements que ho impedien i es proposa una oficina d’estil unitari, lluminosa, que potencia la sensació d’amplitud sense obviar cap dels elements necessaris per a que els treballadors puguin desenvolupar la seva feina amb normalitat.

 

L’assimetria domina l’espai principal : mentre el moble contenidor amaga tot el material alhora que dóna calidesa a l’estança, el panell retroiluminat evoca als usuaris alguns dels detalls que sovint es graven en la retina del pagès dins el marc de la seva professió.

 

Obra seleccionada a la VI Biennal d’Arquitectura Alejandro de la Sota (2009).

lloc : La Canonja

any : 2008/2010

autor del projecte : Guillem Carrera

col·laboradors : Eva Crespo, Francesc Gorgas, Meritxell Anglès, Xavier Foraste, Carme Ruiz

contractista : Construcciones Fernando Nava SL

fotografia : Guillem Carrera