Pavelló esportiu de Vila-Seca

Rehabilitació interior del pavelló municipal d'esports i cobriment de la pista exterior annexa.

 

L’espai de rebuda es proposa reformar per tal que esdevingui una peça càlida i àmplia de rebuda del pavelló a l’usuari. Pel que fa l’accés a la grada i per tal de no afectar les grades prefabricades i de complir amb el codi tècnic i el decret d’accessibilitat, es proposa adequar les escales de manera que aquestes abracin/s’hi pugui col·locar un ascensor. Els nous acabats es proposa que tinguin continuïtat des de l’espai de rebuda a través dels passadissos de vestuaris i de doble circulació fins als mòduls de vestuaris 1, 2, 3, els passos de sortida de pista (eixamplament de les portes de sortida inclòs) i les sales/estances on cal actuar. 

 

Pel que fa als falsos sostres de lamel·les de xapa lacada suspesos del sostre, es proposa que siguin substituïts per un nou fals sostre que signifiqui una continuïtat dels paraments interiors de la façana de la pista revestits amb un enllistonat de fusta separat de la façana, per tal d'incrementar el confort acústic que proporciona a l'espai aquest acabat. En aquest sentit, es proposa canviar la posició del fals sostre i situar-lo més amunt, de manera que aquest retorni en l'espai arquitectònic la importància tectònica que tenen les encavallades que suporten la coberta. 

 

El projecte de cobriment de la pista exterior annexa al pavelló de Vila-Seca s'afronta en primer lloc des d'un punt de vista purament funcional en el sentit de recollir totes aquelles funcions que es considera que aquesta edificació ha d'aportar, que són: cobriment total en el pla horitzontal (coberta), resguard dels agents climàtics (principalment de la pluja i el sol), proteccions laterals en les orientacions que es creguin convenients per tal de resguardar-se de la pluja, el vent i el sol, connexió directa coberta amb l'actual pavelló a través de les obertures i accessos existents, alçada mínima de l'àrea de joc de 7 metres, mantenir el rocòdrom i l’estructura metàl·lica amb uns paraments desplomats respecte de la façana i mantenir el paviment de terratzo existent i el tancament perimetral, sense alterar-lo.

 

En segon lloc, una vegada fet l'anàlisi de l'entorn, es considera que la proposta és necessari que dialogui amb l'arquitectura del pavelló i amb el seu entorn més immediat: el campus educatiu i esportiu de Vila-Seca. La proposta s'ha d'ajustar al paisatge i a l’organització general del teixit urbà en la que es situa i ser respectuosa i integradora amb els espais lliures i zones verdes que l'envolten.

 

En base a les premisses descrites anteriorment es proposa una estructura de cobriment de tipus lleuger, que arriba al paviment en forma de pilars, formada per encavallades metàl·liques com a estructura principal i perfils metàl·lics com a estructura secundària i de suport de l'acabat superior de coberta; que es proposa que sigui un panell composat de dues làmines de coberta d'alumini i un nucli resinós/plàstic, que actuï com a aïllament tèrmic. Essent aquest un material prefabricat de gran format d'acabat lleuger, de gran rigidesa a la flexió, resistent a la intempèrie, i de ràpida instal·lació. 

 

La forma que es proposa és el resultat de la voluntat d'integrar el rocòdrom desplomat en la nova estructura de cobriment, de cobrir l'escala exterior de sortida de la grada del pavelló interior per tal de resguardar els espectadors que surten del pavelló de les inclemències climatològiques, de diàleg i connexió visual amb l'entorn del campus i de la voluntat que l'espai tingui una ventilació creuada garantida. També és el resultat de cercar per l'espai cobert una il·luminació natural que entri a través dels lluernaris creats mitjançant el decalat que ofereix la variació d'alçada de les diferents encavallades metàl·liques i sigui tamisada pels tancaments verticals que es preveuen de panells de policarbonat translúcid. 

 

Finalment, es posa un especial èmfasi en la connexió visual dels usuaris de la pista exterior coberta amb l'entorn més immediat, tot i la protecció climatològica i de vents proposada, mitjançant un degradat opac-transparent descendent.  

es · en

 

Plantes y alçats

 

Estructura y volumetria conceptual

ubicació : Vila-Seca

promotor : Ajuntament de Vila-Seca

arquitecte : Guillem Carrera

col·laboradors : Daniel Marcelo, Indibil Solans 

any projecte : 2014

superfície : 2052 m2

infografia : Guillem Carrera

premis i reconeixements : 3er premi del Concurs per a la rehabilitació interior del pavelló municipal d'esports i cobriment de la pista exterior annexa de Vila-Seca, 2014