Recuperació del caràcter escultural de la Casa Gasset

Quina era la decoració exterior de la Casa Gasset en la segona meitat del segle XIX? Una escultura de terracota que representava al déu Dionís/Mercuri. Sis copes decoratives de dos tipus diferents, disposades simètricament en el coronament de la façana. Vint copes, de tres tipus diferents, amb funció de torretes de plantes que decoraven les terrasses de l’edifici que es troben al nivell de la planta noble i les convertien en una mena de jardí elevat. Quatre figures de terracota, antropomorfes, dos en cadascun dels pilastrons centrals de les balustrades de les terrasses que donen a la façana principal.

 

Es disposa d’una escassa documentació gràfica en fotografies de finals del segle XIX i/o principi del segle XX.

 

Criteri:

Recuperar el patrimoni cultural / arquitectònic de la Casa Gasset (el déu Dionís/Mercuri, les copes i les  estàtues).

Donar a conèixer i promocionar la façana de l’edifici.

 

Descripció de la proposta:

1. En el lloc on hi havia un objecte, es situa la seva còpia en el cas que disposem dels originals i de la informació que ens permet fer-ho. 

2. Les peces que ja no existeixen es “suggereixen”, es fan visibles mitjançant el seu perfil, però sense tenir cos.

3. En la balustrada de les terrasses que donen a la façana principal es situen dos pilastrons amb la silueta de les escultures que hi anaven i que no s’han conservat, en la resta estaran les copies de les copes originals.

 

Conseqüències positives que aporta la proposta:

Obtenir una idea de la riquesa i l’excepcionalitat decorativa i compositiva de la façana. És un edifici considerat de valor patrimonial, històric, arquitectònic i cultural i la opció facilita fer una valoració d’aquest patrimoni en el seu màxim esplendor amb criteris actuals. És una actuació reversible, perquè els substituts es poden posar i retirar sense afectar la façana ni l’edifici. 

Emplaçament

Planta

Procés conceptual

ubicació : Tarragona

promotor : Generalitat de Catalunya - Departament de Política Territorial i Obres Públiques

arquitecte : Guillem Carrera

col·laboradors : Montserrat Caballero, Monica Gràcia, Joaquim Margalef 

constructor : Rècop Restauracions Arquitectòniques SL 

subcontractistes : Variosmetal SL 

any projecte : 2008

any fi construcció : 2011

fotografia : Cristina Serra