Casa PR

La casa s’ubica en un terreny amb pendent que té la virtut d’estar situat en una cota topogràfica relativament alta, i per tant, amb orientació visual cap a la serralada litoral, el nucli urbà i el mar. Forma part de Vallpineda, una de les primeres urbanitzacions que es van desenvolupar en el municipi de Sitges.

 

L’observació inicial del lloc va posar de manifest que la topografia original dels solars veïns havia estat alterada en el passat de manera notòria i discordant amb la normativa urbanística actual en quant als límits de moviments de terres que són admissibles. És a dir, tant un veí com l'altre presenten recrescuts de terres -per poder col•locar les edificacions el més elevades i pròximes al carrer possible-, que avui dia amb les normatives urbanístiques actuals, no serien admissibles. Degut a aquesta qüestió, es decideix que la nova edificació no pot competir en alçada i ubicació amb les edificacions veïnes existents, i per tant, aquesta adopta una estratègia d’implantació i integració paisatgística singular i diferenciada: adaptar de manera escalonada l’habitatge amb la pendent natural del terreny, de manera que s’allargui el màxim possible la seva volumetria en direcció a la cota topogràfica més baixa. Aquesta estratègia es decideix amb la finalitat d’obtenir el màxim de visuals i d’il•luminació natural possible, així com garantir les vistes al mar des de cadascuna de les tres plantes amb les que es proposa estructurar l’habitatge: la planta estudi/garatge, la planta de nit o habitacions i la planta de dia.  

 

La planta garatge/estudi conté l’accés rodat a la casa, un espai d’aparcament de vehicles, espais d’emmagatzematge, un estudi i un bany. Per tal d’evitar que la circulació de vehicles fins a l’aparcament condicioni els espais no edificats del solar, s’ubica el garatge a nivell de la cota d’accés del carrer, dotant a aquesta planta d’un concepte de peça diferenciada de la resta de l’habitatge, si bé connectada mitjançant ascensor. Aquesta diferenciació culmina amb la ubicació de l’accés principal de l’habitatge en la seva planta intermitja: la planta de nit, que conté una habitació suite amb bany i balcó, tres habitacions i un segon bany. Aquest accés principal configura un espai propi característic de l’habitatge, format per una àmplia àrea de rebuda que connecta horitzontalment amb la zona de nit, alhora que connecta verticalment amb la planta de dia mitjançant una escala metàl•lica lleugera i un doble espai, part del qual forma part de la sala d’estar-menjador de la planta inferior: la planta de dia. 

 

La planta de dia conté la cuina, el rebost, un tercer bany, l'estar-menjador i l'espai d'instal•lacions. És el cor de la casa. Situada en el nivell inferior dels tres que configuren l’habitatge, hi trobem un espai únic on hi conviuen els usos de sala d’estar, menjador i cuina, connectats de manera directa amb els elements que configuren l’espai exterior més immediat: el porxo principal de la casa, la piscina, la barbacoa i les àrees enjardinades.  

 

La construcció s’ha executat mitjançant una estructura mixta de formigó armat combinat amb estructura metàl•lica. Els materials que conformen el paisatge natural i/o antropomorfitzat que envolta la casa, tals com vegetació mediterrània, aigua, fusta, volumetries blanques construïdes de caire mediterrani costaner, entre altres, són adoptats en el projecte com a elements constructius o materials d’acabats, esdevenint-ne el seu enjardinament, pavimentació, piscina i/o les seves superfícies verticals o acabats de la casa. Els tractaments exteriors dels espais que envolten l’habitatge es projecten alternant vegetació natural frondosa, enjardinaments més suaus, àrees pavimentades, piscina i escales de transició entre els diferents nivells topogràfics definitius; als quals el projecte presenta una voluntat de respecte i integració als mateixos; amb la voluntat d’oferir una lectura de conjunt en quant a l’edificació i al tractament exterior d’aquesta.

 

L’eficiència energètica ha estat una premissa en la concepció d’aquest habitatge. El projecte proposa, pel que fa al control lumínic, tant directe com indirecte, obertures que es distribueixen allà on temàticament millor poden potenciar les característiques i necessitats visuals i tèrmiques de l’immoble. La pròpia estructura de l’habitatge aporta solucions d’arquitectura solar passiva, mitjançant porxos de diferents dimensions. L’aigua de pluja de les cobertes es recull en dipòsits i es reutilitza per al rec de l’àrea enjardinada. Alhora, l’habitatge integra un sistema de climatització mitjançant tecnologia aerotèrmica, que conjuntament amb l’aïllament tèrmic proposat a les cobertes, el propi sistema constructiu i l’estudi exhaustiu de la composició de les diferents pells de l’edifici, han fet que aquest habitatge hagi obtingut una certificació energètica A.

 

L’equipament de l’habitatge es resol incorporant mobiliari integrat que potencia els espais dels que en forma part. Els interiors es projecten senzills, confortables i pràctics, amb una sèrie d’elements que cerquen assolir un objectiu: generar un habitatge acollidor, amable i connectat amb l’exterior. Fet que s’aconsegueix  mitjançant obertures i un paviment amb textura pètria que travessa l’habitatge de fora a dins i de dins a fora, i l’ús de colors neutres i fustes càlides per a la resta de materialitats. 

Emplaçament

Plantes

Alçats

Secció

Axonometria conceptual

ubicació : Sitges

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

arquitecte tècnic : Albert Pons

estructura : Estudi Cuyas 38 SL

energia i instal·lacions : Zero Consulting (Ecotec Enginyers SLP)

topografia : CARTSIG

geotència : Centro Catalan de Geotecnia SL

col·laboradors : Daniel Marcelo, Indibil Solans, Meritxell Anglès

constructor : Construcciones Tomás Gracia SA

subcontractistes : Nou Concepte Interiors SL, Luxiform Il·luminació SL, Aluminis Granollers SL, Cal Tino Serveis de Jardineria SL

any projecte : 2016

any fi construcció : 2019

superfície : 371 m2

fotografia : José Hevia

publicacions : AECCafé, Archello, Archidiaries, Archilovers, Architecture & Culture 491, Architizer, Concept 277Designbox, Design NuanceHome Adore, Home Stratosphere, Home World Design, Houzz, JungMetalocus, Rethinking The Future, The Plan

premis i reconeixements : Projecte Destacat Architizer 2022