Servifinques

Les Galeries Mirerva conformen la planta baixa comercial d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres construït als anys '70 a l'eixample de la ciutat de Tarragona. Com la majoria de les galeries comercials implantades entre mitjans i finals del segle passat, són cobertes i obertes només peatonalment. Essent, doncs, elements precursors al naixement dels centres comercials, l'arribada dels quals ha significat que la majoria de galeries comercials hagin tancat les portes o s'hagin reconfigurat. Aquest és el cas de les Galeries Minerva, que han vist com el comerç al detall ha anat desapareixent i els seus locals han estat transformats en oficines, despatxos o consultes professionals, com és el cas del projecte que ens ocupa.

 

Servifinques és una empresa en creixement amb una activitat dirigida al món immobiliari i a l'administració de finques. Ocupava inicialment un dels locals interiors de les Galeries Minerva i presentava diversos handicaps, com la manca d'espai, una distribució rígida o una il·luminació artificial continuada. Aquest fet succeeix en la majoria dels locals existents, a excepció dels dos primers que tenen façana a l'Avinguda Prat de la Riba, on hi arriba la llum natural.

 

El tancament de dos petits comerços històrics va permetre al nostre client adquirir un dels dos locals de les Galeries il·luminats naturalment, i un segon local situat immediatament a continuació. La suma d'aquests dos locals podia garantir la necessitat d'espai i millora de la qualitat de vida dels treballadors, i alhora consolidar l'empresa mitjançant el contacte directe amb una de les vies comercials principals de la ciutat. Si es plantejava adequadament la proposta podia aportar una qüestió addicional: millorar i actualitzar part de la façana del carrer de les Galeries, i en extensió, de la imatge comercial i de serveis de l'Avinguda.

 

A nivell projectual, s'opta inicialment per no conservar cap element, buidant els dos locals completament com a pas previ a la seva unió i a la rehabilitació integral. S'enderroquen fins i tot els dos altells, que presentaven una estructura dèbil, per fer-los de nou amb un entramat estructural metàl·lic que garanteix el suport de les càrregues pròpies de l'ús i que consolida l'estructura metàl·lica existent de l'edifici. Aquest nou forjat inclou dues interrupcions fonamentals: una per crear un doble espai d'accés al local i una altra per situar estratègicament l'escala, de manera que esdevingui l'element connector, generador i distribuïdor principal.

 

Una vegada situada l'escala, la planta baixa resta dividida en dues àrees: l'espai d'atenció al públic i l'espai polivalent. A més, es resolen de manera integrada i discreta els diversos elements d'emmagatzematge i el bany. La planta altell es planteja com un únic espai visual, dividit per elements transparents, mòbils i fixes, de manera que la llum natural penetri el màxim a l'interior. L'arxiu, en canvi, es situa a l'àrea més desfavorable a nivell lumínic i espacial.

 

Pel que fa l'equipament de les oficines, es resol mitjançant la creació de dos grans elements de mobiliari fix, que es situen en contacte amb les parets opaques que delimiten el local. De manera que queden alliberades les dues façanes amb tancaments de vidre. Aquestes dues façanes es redissenyen completament, de manera senzilla i subtil, alhora que radical, si les comparem amb l'estat preexistent.

 

A nivell material es diferencien els paviments de les dues plantes, atès l'ús i el trànsit de persones diari previst: paviment amb textura pètria i resistent en planta baixa, i paviment de fusta en planta primera. Pel que fa a la resta d'elements, aquests es proposen amb colors neutres i puntualment amb fustes càlides o elements vegetals. 

Emplaçament

Plantes estat inicial

Plantes estat final

Secció

Axonometria conceptual

Imatges estat inicial

ubicació : Tarragona

promotor : Servifinques

arquitecte : Guillem Carrera

estructura : Estudi Cuyas 38 SL, Jordi Masdeu

col·laboradors : Indíbil Solans, Edgar Argemí

constructor : Baumester SL

subcontractistes : Oficrea SL, Luxiform Il·luminació SL, La Casa Interiors de Fusta SL, Mantenimientos Comunitarios Tarraco SL, Citysens Designs SL, Oleguer Roigé Instalacions

any projecte : 2012 (fase 1), 2017 (fase 2)

any fi construcció : 2019

superfície : 177 m2

fotografia : José Hevia

publicacions : AECCafé, Archello, ArchiloversArchitizer, Concept 252, G&G, Houzz, Jung, MetalocusXII Biennal Alejandro de la Sota