Casa 2M

El solar objecte del projecte forma part d’una trama urbana separada del nucli urbà que té la virtut d’estar situada a una cota alta del Cap Salou, i per tant, està orientada visualment cap a La Pineda i el mar. El terreny presenta una pendent pronunciada d’onze metres de desnivell i té l’accés per la seva part inferior. Aquesta àrea urbana està formada per sòls residencials i envoltada de zones de protecció, pel que es troba en un entorn naturalitzat i de paisatge mediterrani.

 

Es parteix inicialment de quatre premisses: integrar la edificació en el terreny, obtenir una bona il·luminació natural en les diferents estances que l’integren, participar de les vistes que ofereix el solar i crear una certa privacitat respecte el carrer i veïns.

 

Es planteja una estructura de formigó armat vist de nou metres de llum entre suports que esdevenen alhora els tancaments exteriors, de manera que els espais que queden delimitats per l’estructura ja són els propis de la casa, i per tant, queden alliberats i poden ser organitzats  lliurement. L’execució es faria mitjançant encofrat de lames verticals de fusta natural, de manera que aquest acabat conjugui amb altres materialitats pròpies de l’entorn o proposades com són el mur de pedra seca, la fusta, la vegetació i l’aigua.

 

La casa articula la seva estructura de circulació mitjançant un doble espai central, presidit per un element de vegetació en el seu centre, que vincula les dues plantes principals de l’habitatge des d’on parteixen tan les escales com l’ascensor de circulació vertical. Aquest espai està dotat d’un lluernari que permet la il·luminació natural.

 

Es proposa una distribució en quatre plantes, amb les estances distribuïdes segons el grau de freqüència d’usos: planta aparcament, planta de dia, planta habitacions i planta gimnàs.

 

Dins la planta d’aparcament, es diferencia l’àrea de l’espai gastronòmic de la zona pròpiament d’aparcament, emmagatzematge i instal·lacions de la casa. Aquest espai gastronòmic es concep com una zona de reunions familiars o amb amics, desvinculat de la resta de la casa, amb espai per a poder cuinar, menjar o descansar; alhora que participa d’una zona exterior diferenciada pròpiament de la de la casa.  

 

La planta de dia de l’habitatge, a excepció de l’àrea d’emmagatzematge i del bany, es proposa en una única estança, on els diferents usos i activitats de dia es van succeint al voltant de l’ espai a doble alçada. Aquest espai de dia té continuïtat amb l’espai exterior i la piscina, mitjançant un porxo que prolonga la sensació longitudinal i focalitza les visuals.

 

En la planta de les habitacions, el programa es concentra en els dos extrems: l’habitació suite i les seves dependències es focalitzen cap a les visuals del mar, mentre que les dues habitacions individuals, amb el seu bany i la zona de bugaderia, es vinculen a orientació sud-oest. Tant les dues habitacions com el bany  tenen accés a l’exterior, en aquest cas a la part més elevada de la parcel·la.

 

Finalment, en la planta de menor dimensió, hi trobem l’habitació de convidats, un bany i l’espai polivalent o de gimnàs. Aquesta zona polivalent, dóna accés a la terrassa que es crea per sobre de la planta de les habitacions i que esdevé un gran mirador al paisatge.

 

Els espais no edificats, es proposen parcialment pavimentats i parcialment enjardinats, destinats al lleure i esbarjo. En conjunt, és un habitatge que cerca que els espais interiors estiguin directament en contacte amb els espais no edificats del solar, de manera que no hi hagi un dins-fora clarament diferenciat i separat, sinó que visualment els espais interiors i exteriors tinguin continuïtat més enllà dels seus límits geomètrics.

 

Es pretén que l’habitatge respongui a les necessitats dels  usuaris i que assoleixi una simbiosi entre la qualitat arquitectònica i la calidesa exterior i interior, de manera que els espais permetin viure als usuaris en aquesta casa de manera viva i harmoniosa, establint una connexió entre l’arquitectura, la natura i l’habitant que vagi més enllà d’un simple ús.

Emplaçament

Plantes

Alçats

Seccions

Axonometria conceptual

ubicació : Salou

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

estructura : Windmill Structural Consultants SLP

energia i instal·lacions : Zero Consulting (Ecotec Enginyers SLP)

geotecnia : Geotec Estudis Geotècnics i Mediambientals SL

col·laboradors : Mireia Pla, Tamara Carballal, Monica López, T80 arquitectura tècnica

any projecte : 2020

superfície : 652 m2

imatges : Beta collective

publicacions : The Best New Architects, Beta Architecture

premis i reconeixements :  Segon premi Eduwik Architecture Excellence Awards 2022