Casa 2M

Emplaçament

Planta aparcament

Planta de dia

Planta de nit

Planta gimnàs

Alçat sud

Alçat nord

Alçats est i oest

Secció longitudinal

Seccións transversals

Axonomètrica

ubicació : Salou

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

estructura : Windmill Structural Consultants

instal·lacions : Ecotec Enginyers SLP

col·laboradors : Mireia Pla, Tamara Carballal, Monica López, T80 arquitectura tècnica

any projecte : 2020

superfície : 652 m2

imatges : Beta collective