Casa Siena

El solar està situat en un teixit urbà residencial de baixa densitat que està envoltat d'àrees verdes naturals i proper al mar. Una gran part d'aquest sector està format per parcel·les amb pendents considerables. L'observació inicial del lloc i de l'entorn més pròxim i llunyà, va posar en relleu que la majoria dels habitatges que s'estaven construint o estaven construïts a la zona seguien una mateixa premissa: situar-se en la part més alta del solar -reomplint el terreny on s'ubiquen els edificis-, mitjançant una volumetria transversal el més ample possible, deixant la resta del solar com un jardí en pendent de difícil aprofitament i relació amb els espais de l'habitatge. 

 

Partint de la consideració descrita anteriorment, va sorgir la premissa de que l'arquitectura de l'habitatge projectat havia de tenir la voluntat de formar part del paisatge de l'indret, tot assolint una correcta integració en l'entorn natural que l'envolta. I a ser possible, tot i la forta pendent que presentava el solar, que els diferents espais que configuressin el projecte, poguessin d'una manera o altra tenir una relació visual o de contacte amb el terreny. De manera que en comptes de terraplenar, es fes una adaptació suau del solar, a diferents nivells, de manera que la majoria de l'espai no edificat del solar fos útil i pogués participar i formar part del projecte amb un protagonisme equivalent al de l'edifici.

 

Pel que fa al projecte, es renuncia a col·locar l'habitatge en la part superior del solar i es proposa una implantació de tipus adaptatiu amb el terreny de forta pendent que ofereix la parcel·la, mitjançant la definició i adaptació de diferents nivells topogràfics que composen els espais exteriors; per tal de fer-los útils i per tal de possibilitar la seva relació amb els espais interiors. Amb aquesta decisió, en comptes de proposar una volumetria d'amplitud transversal, es proposa una volumetria longitudinal -una bona part enterrada i il·luminada mitjançant un pati-, on el darrer forjat de l'edifici està situat pràcticament una planta per sota dels edificis que l'envolten. D'aquesta manera, es conserven els arbres originals existents en el solar i resulta una volumetria de formes senzilles, menys agressiva amb l'entorn i que té com a propòsit ser una arquitectura que habiti el paisatge.

 

L'habitatge articula la seva estructura espacial mitjançant un nucli vertical de comunicacions i un cos principal que actua com un contenidor d'activitats del que van sorgint cossos auxiliars o de servei que, de forma coordinada i participativa, formen el conjunt edificat. La planta semisoterrada conté l'aparcament de vehicles, l'àrea de salut i els espais d'emmagatzematge i instal·lacions. La planta baixa conté la zona de nit: habitacions i cambres higièniques. La planta primera conté la zona de dia: sala d'estar, cuina-menjador i cos auxiliar per a convidats. El volum situat sobre la planta de dia conté l'estudi i la sortida a la terrassa-mirador.  Els interiors es plantegen senzills, confortables i pràctics per a l'habitant. El tractament de l'espai no edificat del solar alterna vegetació original conservada i vegetació de nova plantació, zones pavimentades amb pedra, fusta, gespa i una piscina allargada de perfil adaptatiu amb el terreny. En conjunt, tot projectat amb la voluntat de que la vegetació de l'entorn es percebi que entra dins el solar fins pràcticament tocar l'edifici.

 

L'edifici ha estat construït segons els criteris d'arquitectura solar passiva: s'orienten els diferents espais habitables cap a les vistes que ofereix l'entorn i es fa un acurat treball de control lumínic, tant directe com indirecte, mitjançant obertures, voladius, elements de protecció solar i lluernaris. També s'aprofiten les aigües de pluja per al reg del jardí, mitjançant l'existència d'un dipòsit enterrat. Alhora, la majoria de la vegetació és mediterrània i pròpia del lloc, fet que significa un estalvi energètic i de manteniment de les espècies vegetals. Cadascun dels espais de l'edifici té la possibilitat de ventilar de manera creuada, ja que tots els espais habitables tenen obertura tant a façana exterior com en el pati interior.  Pel que fa a la minimització de la demanda energètica, s'ha tractat des d'un primer punt de vista mitjançant la creació d'un envolupant (pell de l'edifici) amb un gruix tèrmic composat i estudiat segons la orientació de cadascuna de les façanes, en concordança amb el clima on s'ubica l'edifici. Des d'un segon punt de vista s'ha tractat la minimització de la demanda energètica mitjançant un sistema de climatització integrat i global de l'edifici que aprofita l'energia solar per a la reducció del consum elèctric. 

 

Pel que fa als materials utilitzats en la construcció d'aquest edifici, s'han utilitzat materials senzills, de procedència natural i de proximitat, amb la voluntat que l'impacte mediambiental i paisatgístic de l'edifici sigui el menor possible. 

Emplaçament

Plantes

 Alçats i seccions

 Detall constructiu

 Axonometria conceptual

ubicació : Sitges

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

arquitecte tècnic : Meritxell Anglès, Manel Mata

estructura : Xavier Aguado

col·laboradors : Eva Crespo, Meritxell Anglès, Edgar Argemí, Xavier Foraste, Lola Tous

constructor : Estructuras Valades Navarro SL, Construcciones Coma-Farella SL, Construccions Salvat Jové SL 

any projecte : 2007

any fi construcció : 2014

superfície : 562 m2

fotografia : Guillem Carrera

publicacions : AECCafé, Archdaily, Archello, ArchidiariesArchilovers, Architizer, Archivoice, Concept 252, Divisare, Fundacion Arquia, Galeria da Arquitetura, Houzz, Plataforma Arquitectura, Zerobeyond

premis i reconeixements : Nominat 2018 Building of the Year Awards, Nominat Premios Obra del Año 2018