Recuperació del Jardí Romàntic de la Torre del Governador d'Alella

La Torre del Governador d’Alella és un conjunt d’edificis envoltats de jardins que conformen una única finca caracteritzada pel seu fort eclecticisme: façanes de tipus neoclàssic, neogòtic barrejat amb neoàrab, columnes clàssiques que suporten arcs de ferradura, maó compaginat amb pedra, façanes i cobertes de cristall decoratiu i escultures clàssiques que conviuen amb passeigs arbrats. Dins dels diversos jardins de la finca, hi trobem el Jardí Romàntic, possiblement el més significatiu per la diversitat de vegetació, la topografia canviant i els elements arquitectònics singulars que el conformen. El conjunt té un especial interès arquitectònic, patrimonial, històric, social i paisatgístic, pel que forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Els antecedents d’aquesta propietat es remunten al segle XIV. A mitjans del segle XVI Enric de Cardona i d’Erill, governador de Catalunya, l’adquirí i li donà el nom amb què es coneix avui. Al 1890 va passar a mans d’Antoni Borrell i Folch, qui va fer una important actuació, fins a la seva mort el 1910, quan la finca és cedida, per voluntat testamentària de que els béns passessin a usdefruit duna institució religiosa. Al 1916, els seus marmessors i el pare provincial de les Escoles Pies van signar la cessió de la Torre del Governador a aquesta institució. Fou així com es creà la Institució Borrell de l'Escola Pia d'Alella, dirigida pel patronat i gestionada per l'ordre religiós.

 

La finca de la Torre del Governador va pertànyer a l'Escola Pia fins l'any 2001. Durant aquests anys es van adaptar els edificis i els jardins als usos que es requerien com a escola. Aquest fet va significar una transformació d'espais i també una pèrdua d’elements originals. De l'any 2001 fins l'any 2014, la finca va ser propietat d'immobiliàries i finalment, dels bancs. Aquest fet va propiciar una ràpida degradació dels edificis i dels jardins, degut a la manca de manteniment i al vandalisme descontrolat. L'any 2015 la finca fou adquirida per un nou propietari que va realitzar una primera intervenció consistent en la desbrossada i neteja general per a identificar els diferents espais de la mateixa, els elements ornamentals i vegetals, l’estat dels camins... i així poder avaluar l'estat de conservació del jardí. Amb la voluntat de recuperar la Torre del Governador, preservant i rehabilitant tot element del conjunt original, alhora que desenvolupar un projecte d'hotel que inclogui àrees de tractament de salut.

 

El Jardí Romàntic de la Torre del Governador té una superfície de 17.089 m2 i tota una sèrie d’elements singular tals com els diversos murs de pedres i roques de contenció de terres, la Bassa dels Plataners, el Llac del Passeig, la Bassa de la Font del Granado, el Templet Romàntic, el Pont de les dues Torres, el Templet Romàntic, el Pont amb arc catenari flanquejat per dues torres que salvaguarda el Torrent de Can Bernades, la Talaia d’accés al Passeig dels Plataners o de les Estàtues, el Llac de la Cassola, la gruta o galeria del Jardí Romàntic, el magatzem agrícola, les diverses estàtues i els arbres plàtans que formen part del passeig al que donen nom.

 

El projecte proposa consolidar, rehabilitar i restaurar cadascun dels elements descrits anteriorment, per a que l’estat de degradació pugui ser aturat i que cada element mantingui i/o recuperi la seva presència i funcionalitat dins el Jardí Romàntic. Alhora que es proposa també recuperar la captació d’aigua de reg, de manera que es puguin preservar les espècies originals del jardí que han sobreviscut als anys d’abandonament; amb recursos hídrics propis. 

 

La voluntat del projecte és fer una primera intervenció en aquells elements que s'ha considerat que són els que precisen d'una major urgència. Són una vintena d’actuacions proposades, si bé tan sols són una part de les necessàries per a poder tornar a veure el Jardí Romàntic en el seu esplendor. Per tant, la voluntat és dur a terme aquestes actuacions de manera que una vegada executades, es pugui plantejar una segona intervenció, que contindria actuacions més efectistes estètica i visualment tals com recuperar el funcionament d'elements d'aigua decoratius, restaurar les estàtues conservades, recuperar el Llac del Templet Romàntic, rehabilitar el Pont de les Dues Torres, recuperar i rehabilitar el Pont que creua la Riera, recuperar el funcionament de la xarxa de reg natural per gravetat, recuperar l’ús de la gruta subterrània, reproduir les estàtues desaparegudes, recuperar els jocs d'aigua dels que es té constància que van existir i recuperar tota la vegetació desapareguda.

ubicació : Alella

promotor : Privat

arquitecte : Guillem Carrera

estructura : Jordi Masdeu

topografia : Altiplà Serveis Topogràfics SLP

geotècnia : Geotec Estudis Geotècnics i Mediambientals SL

col·laboradors : Daniel Marcelo, Alex Mejon, Núria Merlo, Jordi Masdeu, Rècop Restauracions Arquitectòniques SL, Chroma Restauració del Patrimoni Arquitectònic SL, Paisatgisme Melsió SLU

any projecte : 2017

superfície : 17.089 m2