Centre d'Educació Infantil i Primària Valldemur de Barberà de la Conca

Barberà de la Conca és un municipi situat a la Conca de Barberà -comarca interior de Catalunya ubicada entre Lleida i Tarragona-, que disposa d’una escola que ha esdevingut insuficient per les seves necessitats. Aquest fet ha suposat que on s’hi ubicava el camp de futbol, s’hi situïn diversos mòduls prefabricats per ser utilitzats a extensió de l’escola, és a dir, en un àmbit diferenciat i separat de l’escola original.

 

L'escola Valldemur és membre de la ZER Conca de Barberà. Una ZER (zona escolar rural) és la unió d’escoles que tenen un projecte educatiu en comú. Les escoles comparteixen un mateix currículum, el mateix Reglament de Règim Intern i la mateixa programació anual. També comparteixen els mestres especialistes (educació física, llengües estrangeres, música i educació especial) que reben el nom d’itinerants perquè “itineren” entre les diferents escoles de la ZER.

 

Es planteja eliminar els mòduls prefabricats i en el seu lloc construir-hi un centre d’educació infantil i primària que unifiqui els dos equipaments escolars existents en un de sol, alhora que aporti accessos i uns espais exteriors i interiors que compleixin amb les determinacions normatives vigents. En aquest sentit, es treballa el solar i l'accés en tres nivells: el del vial superior, el de l'edifici i el dels patis; situant l’accés principal de l’escola a la mateixa cantonada, on hi ha el vestíbul i la secció administrativa.

 

Es proposa una organització volumètrica amb un llenguatge que ajudi a l’usuari a llegir l’edifici i diferenciar els usos de cadascun dels seus elements tan sols observant la implantació.  En aquest sentit, es situen dos cossos d’aules unificats per un tercer cos que conté espais comuns i actua com a ròtula generadora d’activitats i separadora d’ambients. L’edifici queda envoltat per una vorera que permet una connexió continua entre les zonificacions exteriors. Es reserva una zona a l’est del solar per a una futura ampliació d’una aula i d’un espai de servei més al cos d’aules de primària.

 

Es situa un eix circulatori que va de l’extrem est a l'oest del solar i que articula totes les peces docents i no docents. Una porta al mig d'aquest eix permet la segregació del paquet biblioteca-aula, informàtica-aula i plàstica-banys, que mitjançant un accés complementari des del carrer facilita l'ús independent per a cursos o activitats extraescolars en franges horàries divergents a les docents. L'esquema dels cossos de les aules dóna als patis mitjançant una sèrie de porxos que actuen com a protectors de la incidència solar. El porxo del cos dels espais comuns emmarca el pati de primària i dóna accés a l'espai de major superfície: l'espai polivalent.

 

Els patis d’infantil i de primària queden separats pel cos de serveis de l’edifici, si bé connecten entre ells en cas que sigui necessari. Aquests patis pretenen aportar un entorn natural, alhora que gaudir de les visuals que ofereix el solar, amb la voluntat que els usuaris estiguin en contacte i envoltats de naturalesa, i així poder generar un confort i una connexió cap al paisatge del territori.

 

Les aules infantils disposen d’un paquet de lavabos propis separats de l'aula amb una porta que permet la relació visual aula-bany i una altra porta que permet l'ús directe dels banys des de l’exterior. La sortida directa de les aules infantils al pati es resol a través d’uns porxos que configuren una extensió de la pròpia aula, essent aquest el concepte d’aula exterior, amb la possibilitat d’estar els alumnes coberts a l’exterior de l’edifici i poder-hi fer activitats quan la climatologia sigui favorable.

 

L’estructura de l’edifici està configurada majoritàriament amb pòrtics de formigó armat que marquen el ritme i la delimitació de cadascun dels espais, si bé puntualment s’utilitzen elements metàl·lics. La materialitat exterior de l’edifici es diferencia segons la seva funció: els dos cossos d’aules combinen el morter de calç i la fusta, mentre que el cos de serveis utilitza pedra de la zona i puntualment elements de colors. En l’interior de l’edifici, es proposa la combinació de colors neutres amb colors vius i tons càlids, per tal de generar una escola amable, propera i acollidora, que mantingui el seu caràcter rural. 

 Emplaçament

Planta

Alçats

Seccions

 Axonometria conceptual

ubicació : Barberà de la Conca

promotor : Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament

arquitecte : Guillem Carrera

estructura : Estudi Cuyas 38 SL

energia i instal·lacions : Lerso Enginyers

col·laboradors : Eva Crespo, Edgar Argemí, Meritxell Anglès, Xavier Foraste 

any projecte : 2007

superfície : 954 m2

imatges: Beta collective

publicacions : Beta architecture

premis i reconeixements : Primer premi del Concurs per a la nova construcció del Centre d'Educació Infantil i Primària Valldemur - ZER Conca de Barberà, de Barberà de la Conca, 2006.